Vostede está aquí

Política de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1.- TRATAMENTO DE DATOS
PRODUCIONS TEATRAIS TALIA SL, con CIF: 0 B70123567 informa a través da súa web WWW.TALIATEATRO.GAL sobre a súa política de privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal de calquera titular co que manteña unha relación na que se requira o tratamento dos seus datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais, sen prexuízo do indicado no apartado 4 desta política.

2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO
A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

3.- COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS
No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vd. o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.
De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no caso de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo por esta mesma vía indicando no asunto "BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS" para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola súa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

4.- RESPONSABLES DE TRATAMENTO:
En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que Ud. facilítanos de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo PRODUCIONS TEATRAIS TALIA SL o Responsable dos devanditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

Así mesmo, declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen ditas prescricións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e demais obrigacións de confidencialidade vixentes.

Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera devandito tratamento ou durante os anos necesarios para o cumprir as obrigacións legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ao disposto na normativa, transcorrido o prazo legalmente establecido serán eliminados. (ver en cada finalidade o prazo de conservación)

A normativa de protección de datos confírelle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo.
Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable delos datos que estean a ser tratados.
Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación
Dereito a interpoñer unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es
Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a: PRODUCIONS TEATRAIS TALIA SL - RÚA VIA DE MARCONI (POL DO TAMBRE), 2 15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA ou mediante correo electrónico a info@taliateatro.gal
- Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
- O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS:
Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos dos Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:

XESTION LABORAL: Xestión da relación laboral cos empregados; tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral: xestión de nóminas, formación... Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal e laboral e os necesarios para cumprir as obrigacións legais.

XESTIÓN FISCAL CONTABLE: Xestión dos datos necesarios para o cumprimento das obrigacións fiscais e contables da empresa. Os datos conservaranse os prazos previstos pola lexislación fiscal.

XESTIÓN DE CLIENTES: Poder prestar os servizos contratados e facturar os mesmos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.

XESTIÓN DE POSIBLES CLIENTES / CONTACTOS: Xestión dos datos necesarios dos clientes para poder enviarlles publicidade relacionada cos nosos produtos e servizos por calquera medio dispoñible, enviar orzamentos de servizos e/ou produtos, e convidarlles a eventos do seu interese.

SELECCIÓN DE PERSOAL / XESTIÓN RRHH: Xestión dos datos de participantes en procesos de selección de persoal e xestión de todos aqueles curriculums e outras informacións achegadas por candidatos a un posto de traballo e o de manterlles informados das distintas vacantes a un posto de traballo que se produzan na nosa organización. Os datos proporcionados conservaranse ata a adxudicación dun posto de traballo ou ata que se exerza o dereito de cancelación sobre o devandito tratamento (non superando en ningún caso o ano). En todo momento o candidato pode opoñerse ou limitar o alcance do tratamento dos seus datos.